Címlap Hírek

Legjobb gondoskodás gyermekéről a Start-számlán elhelyezett, kiemelt kamatozású Babakötvény

Start-számlát 2012 októberétől kizárólag a Magyar Államkincstárban lehet nyitni, és az állam által a gyermek számára biztosított 42.500 forintos életkezdési támogatást a Kincstár automatikusan Babakötvénybe fekteti. Az itt elhelyezett összeg kiemelt, az inflációt meghaladó mértékű kamatozással gyarapodik a gyermek nagykorúvá válásáig. A Kincstárban eddig körülbelül 273 ezer gyermek részére nyitottak Start-számlát, a Babakötvény-állomány összege eléri a 157 milliárd forintot.

 

A kincstári Start-számlák száma évről évre emelkedik; 2022-ben az éves állami támogatási összeg növelése, valamint a kiemelt, idén 8,1%-os kamatozás a gyermekeknek szánt megtakarítást még kedvezőbb megtakarítási formává tette.

 

Start-számlátnemcsak újszülöttek, kisgyermekek részére érdemes nyitni, hanem a gyermek bármely életkorában megnyitható, és bárki bármekkora összeget befizethet rá díjmentesen.

  • A Start-számlán található, Babakötvénybe érkező befizetések nemcsak a mindenkori infláció mértékével, hanem 3%-os kamatprémiummal is növekednek.
  • A Start-számlára a befizetések után járó korábbi 10%-os állami támogatás maximumát is megemelte a kormány 2022-ben: már évi 12 ezer forint (a korábbi 6 ezer forint helyett). A rendszeres gyermekvédelmi támogatásban részesülő gyermekek esetében 24 ezer forint lett (12 ezer forint helyett).

 

Sok gyermeknek még letéti számlán maradt az életkezdési támogatása, amelyhez nem jár a Start-számlán vezetett Babakötvény megtakarításhoz tartozó éves állami támogatás, emiatt a 42.500 forint csupán a mindenkori infláció mértékével kamatozik.

 

A két számla közötti különbséget az alábbi grafika szemlélteti.

 

Hol lehet megnyitni?

Start-számlát nyitni biztonságosan és gyorsan a Kincstár állampapír-forgalmazási ügyfélszolgálatain (országosan 19 állampénztári irodában, 3 állampapír-forgalmazó kirendeltségen és 53 állampapír-forgalmazási, -értékesítési ponton) személyesen, ezenkívül online az Ügyfélkapun, a www.magyarorszag.huoldalon is lehet.

Az ügyfélszolgálatok részletes listája itt érhető el: http://www.allamkincstar.gov.hu/hu/ugyfelszolgalatok/

 

Start-számla nyitásával március 31-ig Babakötvényre váltható nyereményutalványt nyerhet!

Aki 2022. március 31-ig nyit Start-számlát, és legalább 100.000 forintot fizet Babakötvénybe, 100.000 forint értékű Babakötvényre váltható nyereményutalványt nyerhet.

A nyereményjátékban azok az ügyfeleink is részt vehetnek, akik a már korábban megnyitott Start-számlájukra, a meglévő babakötvényes megtakarításukhoz fizetnek be 100.000 forintot.

Sorsolás: 2022. április 19.

További részletek: http://www.allamkincstar.gov.hu/hu/lakossagi-ugyfelek/nagyosszegu-nyeremenyek-allampapirral-babakotvennyel


Tájékoztató

a mikro-, kis- és középvállalkozásnak minősülő vállalkozó a 2022. évi helyi iparűzési adóelőleg csökkentésről és az 1 %-os adómérték alkalmazásáról

 

A JOGOSULT KKV-K ADÓELOLEG-CSÖKKENTÉSI LEHETOSÉGE ÉS AZ 1 %- ADÓMÉRTÉK ALKALMAZÁSA

A 2022. évben végződő adóévben azon, a helyi adókról szóló 1990. évi C. törvény szerinti vállalkozó esetén, amely azzal felel meg a kis- és középvállalkozásokról, fejlődésük támogatásáról szóló 2004. évi XXXIV. törvény (a továbbiakban: KKV törvény) szerinti mikro -, kis- és középvállalkozássá minősítés feltételeinek, hogy esetében a KKV törvény 3. § (1) bekezdés b) pontjában1 meghatározott nettó árbevétel vagy mérlegfőösszeg értékhatár legfeljebb 4 milliárd forint, a helyi iparűzési adó mértéke 1 százalék, mivel a 2022. évben végződő adóévben alkalmazandó önkormányzati rendeletben megállapított adómérték egyébként 2 százalék (Htv. 51/M §).

A mikro-, kis- és középvállalkozásnak minősülő vállalkozóknak a 2022. évben az adott előleg-fizetési időpontban esedékes - a Htv. szerint bevallott és a 2022. évben az önkormányzati adórendelet szerinti adómértékkel bevallandó - adóelőleg 50 százalékát kell az egyes esedékességi időpontokban megfizetni, ha erre vonatkozóan nyilatkozatot tesznek.

 

ADÓELŐLEG-CSÖKKENTÉS (FELEZÉS) LEHETŐSÉGE ÉS FELTÉTELEI

Azoknak a vállalkozóknak, akik nem tettek nyilatkozatot 2021. évben, vagy a nyilatkozattétel óta új székhelyet, telephelyet létesítettek, (a 2022. március 15-i előlegfizetés miatt) nyilatkozatot kell tenniük legkésőbb 2022. február 25-ig a székhelye, telephelye szerinti önkormányzati adóhatóság számára, ha élni kívánnak az adóelőleg felezés lehetőségével.

Az említett nyilatkozat (22NYHIPA) kizárólag az állami adó- és vámhatóságon keresztül, elektronikus úton, az állami adó- és vámhatóság által rendszeresített elektronikus nyomtatványon nyújtható be.

A nyilatkozat alapján a meg nem fizetendő előleg-részlet összegével az önkormányzati adóhatóság a vállalkozó iparűzési adóelőleg-kötelezettsége összegét hivatalból, határozathozatal nélkül csökkenti.

Fontos azt is tudni, hogy ha az adózó nem nyilatkozott 2021. évben, és nem nyilatkozik a jogszabályban megjelölt 2022. február 25-i időpontig sem, úgy nem élhet a csökkentett összegű (1%-os mértékű) előleg fizetés lehetőségével, azaz –előleg mérséklés hiányában / Art. 69. § / - csak a 2022. évi HIPA bevallás benyújtást követően (2023. május 31.) igényelhetivissza az adóelőleg különbözetet.

Bővebben...

Építményadó bejelentési kötelezettség pótlása

Tájékoztatjuk a Tisztelet adózókat, hogy a 2021. évi változások esetén az építményeket érintő adatbejelentést határidőben, 2022. január 17-ig lehetett megtenni az önkormányzati adóhatóság felé.

Lőrinciben a helyi adókról szóló törvény ( továbbiakban:Htv.), valamint Lőrinci Város Önkormányzata Képviselő-testületének a helyi adókról szóló 21/2015. (X.29.) önkormányzati rendelete értelmében adóköteles az önkormányzat illetékességi területén lévő lakás és a nem lakás céljára szolgáló épület, épületrész (továbbiakban: építmény). Az adókötelezettség az építmény valamennyi helyiségére kiterjed, annak rendeltetésétől, illetőleg hasznosításától függetlenül.

 

Azon adóalanyok/tulajdonosok/haszonélvezők számára, akiknek az építményükkel kapcsolatosan bármilyen adóztatást érintő változás történt a 2021. évben, arról 2022. január 17-ig kellett adatbejelentést teljesíteniük az önkormányzati adóhatóság felé. Az adózók adatbejelentés adatai alapján az önkormányzati adóhatóság határozatban állapítja majd meg a fizetendő építményadót.

 

Felhívjuk az adózók figyelmét, hogy a helyi rendelet értelmében építményadóban mentes a vállalkozónak nem minősülő adóalany az adatbejelentési kötelezettség alól, feltéve, ha az adóalanyt adófizetési kötelezettség nem terheli.

 

Mentes az adó alól a Htv.-ben foglaltakon túl a magánszemély tulajdonában lévő vállalkozási (üzleti) célt nem szolgáló lakás kiegészítő helyisége, a lakáshoz tartozó pince/melléképület/melléképületrész.

 

Az adatbejelentési nyomtatvány benyújtásának kötelezettsége azokat terheli, akik/amelyek az építményadó alanyának minősülnek és a tulajdonukban álló, illetve a vagyoni értékű jogukkal terhelt építmény (épület, épületrész) fekvése Lőrinci Város közigazgatási területén található. Az építményadó alanya lehet, aki a naptári év első napján az adóköteles épület tulajdonosa vagy, ha vagyoni értékű jog áll fenn az épületen, a vagyoni értékű jog jogosultja.

 

Gyakorlatban annak kell - többek között - adatbejelentést tennie: aki vásárolt, eladott, örökölt lakást vagy nem lakás célú építményt, ha megváltozott annak vagyoni értékű jogállása, módosult az építmény használata (pl.: üzleti célúvá vált, vagy onnan kikerült), illetve módosult az adóköteles alapterület nagysága.

 

Hasonló a helyzet, ha új építmény esetében a használatbavételi, illetőleg a fennmaradási engedély véglegessé vált, vagy a használatbavétel tudomásulvételét vagy az egyszerű bejelentéshez kötött épület felépítésének megtörténtéről szóló hatósági bizonyítvány kiadása 2021. évben megtörtént.

 

Az építményadó-kötelezettség kapcsán az ingatlan tulajdonosának azt a személyt vagy szervezetet kell tekinteni, aki/amely az ingatlan-nyilvántartásban tulajdonosként szerepel. Ha az ingatlan tulajdonjogának átruházására irányuló szerződést az ingatlanügyi hatósághoz benyújtották - melynek tényét az ingatlanügyi hatóság széljegyezte -, a szerző felet kell tulajdonosnak tekinteni. Ez alól kivétel, ha a tulajdonjog bejegyzése iránti kérelmet az ingatlanügyi hatóság jogerősen vagy véglegesen elutasította vagy azt visszavonták vagy a bíróság megállapította a szerződés érvénytelenségét.


 

A gazdálkodónak (társaság, egyéni cég és egyéni vállalkozó stb.), elektronikus formában kell az adatbejelentést megtennie, magánszemélyeknek ez lehetőség.

 

Kérjük, szíveskedjenek ellenőrizni, hogy ha és amennyiben volt változás az Önök tulajdonában lévő építményt érintően, úgy a változás adatbejelentését időközben megtették-e már és ha nem, akkor azt az adóhatóság felszólítása előtt pótolják!

 

 

Olyan magánszemélyek – akik nem választják az elektronikus kapcsolattartást - használhatják az önkormányzati adóhatóság honlapjáról https://www.lorinci.hu/hu/adougyek  letölthető „Építményadó adatbejelentési" nyomtatványt is.

                                                                                             Lőrinci Polgármesteri Hivatal


 

 

 

Rendőrségi felhívás


Napelemes rendszer kialakítása

Lőrinci városban

PRAXISKÖZÖSSÉG LÉTREHOZÁSA A SELYPI MEDENCÉBEN

 

HELYI IDENTITÁS ÉS KOHÉZIÓ ERŐSÍTÉSE

A Lőrinci Napsugár Óvoda és Bölcsőde

Rákóczi utcai óvodai telephelyének

Infrastrukturális fejlesztése

Zöldelő városunk I.

Zöldelő városunk II.

Közösségi piac épület korszerűsítése,

fedett és nyitott piactér építése Lőrinciben

Szociális ellátó- és Gyermekjóléti Intézmény

energetikai korszerűsítése Lőrinciben

Lőrinci Városi Könyvtár és Művelődési Ház

Projektek

Ki olvas minket

Oldalainkat 18 vendég böngészi
mystat