Címlap Hírek

Kéményseprő-ipari közszolgáltatás

A Városgondozás Eger Kft.

2016. február hó 22. napjától

2016. június hó 30. napjáig

tervezi végezni Lőrincin a kéményseprő-ipari közszolgáltatást.

A munkavégzés megkezdése előtt kéményseprők jelentkeznek

a polgármesteri hivatalban az esetleges bejelentések felvételére.


Tisztelt Termőföld Tulajdonos / Földhasználó!

Lőrinci Város Polgármestere értesíti a lakosságot, hogy Lőrinci Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a fegyveres biztonsági őrzésről, a természetvédelmi és a mezei őrszolgálatról szóló 1997. évi CLIX. törvény 16.§ (1) és 19. § (1) bekezdéséiben kapott felhatalmazás alapján aváros közigazgatási területéhez tartozó település termőföldjeinek - ide nem értve az erdőt, a halastavat -védelme, őrzése és kapcsolódó feladatok ellátása érdekében 2016. évtől mezei őrszolgálatot hoz létre kettő fő mezőőr alkalmazásával, és egyben az őrszolgálat fenntartási és működési költségeinek finanszírozása érdekében mezőőr járulékot vezet be.

 

A mezei őrszolgálat működéséről szóló 26/2015. (XII. 10.) önkormányzati rendelet értelmében, a mezőőri járulék megfizetésének kötelezettsége azt terheli, akinek a termőföld a használatában, ha az ismeretlen, a tulajdonában van tárgyév január 1. napján.

Amennyiben az őrzött ingatlannak több használója, tulajdonosa van, a járulékfizetés alanya az, aki a tulajdonosok megállapodása alapján ezt a Polgármesteri Hivatalnál bejelenti, ennek hiányában tulajdoni hányad alapján kell a járulékot megfizetni.

A járulékfizetési kötelezettség az ingatlan használatbavételét, a tulajdonjog keletkezését követő év első napján keletkezik.

A járulékfizetési kötelezettség a termőföld használati- vagy tulajdonjogában történő változás évének utolsó napján szűnik meg.

A termőföld használati- vagy tulajdonjogában történő változást a használó vagy a tulajdonos a változást követő 15 napon belül köteles bejelenteni.

 

A termőföld védelméről szóló 2007. évi CXXIX. törvény 2.§ 19. pontja értelmében termőföld: az a földrészlet, amely a település külterületén fekszik, és az ingatlan-nyilvántartásban szántó, szőlő, gyümölcsös, kert, rét, legelő (gyep), nádas vagy fásított terület művelési ágban van nyilvántartva.

 

A mezőőri járulék mértéke megkezdett hektáronként 1000.-Ft/év

 

A mezőőri járulékot évente két egyenlő részletben március 15-ig és szeptember 15-ig kell megfizetni a Polgármesteri Hivatal 11739078-15729150-10150003 számú számlájára. A határidőre be nem fizetett mezőőri járulék adók módjára behajtandó köztatozásnak minősül.

 

A bejelentési nyomtatvány letölthető Lőrinci Város honlapjáról (www.lorinci.hu), vagy személyesen beszerezhető a Polgármesteri Hivatalban.


FELHÍVÁS!

Lőrinci Város Önkormányzata

tájékoztatja a Tisztelt Lakosságot, hogy

 

LŐRINCI VÁROS településrendezési eszközeinek

– Településszerkezeti Tervének és Helyi Építési Szabályzatának –

részterületre szóló módosítási eljárásának

véleményezési szakasza elindult.

 

A módosítás anyaga megtekinthető Lőrinci város honlapján (www.lorinci.hu) a

"Városüzemeltetési osztály dokumentumai" menüpontban,

illetve ügyfélfogadási időben a Városüzemeltetési Irodán.

A tervmódosítással kapcsolatosan írásos észrevételeiket,

2015. november 26-ig, az alábbi névre és címre tehetik meg:

Víg Zoltán polgármester

Lőrinci Város Önkormányzata

3021 Lőrinci, Szabadság tér 26.

 

Tervezési terület

 

  

/A módosítással érintett részterületet és Városon belüli elhelyezkedését a piros lehatárolás jelöli./

 

A felhívás a 314/2012. (XI. 8.) Korm. rendelet 29. § szakasza szerinti,

Lőrinci Város településfejlesztéssel és településrendezéssel összefüggő partnerségi egyeztetés

szabályairól szóló 163/2014. (IX. 11.) önkormányzati határozata alapján jelenik meg.

 

Lőrinci, 2015. október 26.


Napelemes rendszer kialakítása

Lőrinci városban

PRAXISKÖZÖSSÉG LÉTREHOZÁSA A SELYPI MEDENCÉBEN

 

A Lőrinci Napsugár Óvoda és Bölcsőde

Rákóczi utcai óvodai telephelyének

Infrastrukturális fejlesztése

Lőrinci Városi Könyvtár

Projektek

Ki olvas minket

Oldalainkat 12 vendég böngészi
mystat