Címlap Hírek

Új támogatások bevezetése

Lőrinci Város Önkormányzat képviselő-testülete a 22/2021. (IX.30.) rendeletében  az anyagi helyzettől független, nem jövedelem alapú pénzbeli támogatás alábbi formáiról rendelkezett:

1. gyermekszületési támogatás

2. óvodáztatási, tanévkezdési (általános és középiskolás) támogatás

3. időskorúak támogatása.

 

A rendelet szerint támogatásban részesíthető az a magyar állampolgárságú kérelmező, aki

a) a kérelem benyújtásának időpontjában legalább két éve Lőrinciben állandó lakóhellyel rendelkezik,

b) életvitelszerűen Lőrinciben az állandó lakóhelyén él,

c) a támogatás formájától függően a kérelmet benyújtotta és a kérem típusához kötött dokumentumot csatolta.

Nem jogosulttámogatásra a kérelmező, aki

a) a támogatásra irányuló kérelmében olyan valótlan adatokat közöl, melyek számára jogosulatlan előnyt jelentenek,

b) az önkormányzat felé fennálló bármilyen tartozással rendelkezik.

 

Gyermekszületési támogatás:

A kérelmet a tárgy évben (2021) született gyermekek esetében lehet benyújtani.

A támogatás iránti kérelmet 1. melléklet szerinti formanyomtatványon lehet benyújtani.

A kérelemhez mellékelni kell a gyermek, (ikrek esetén) gyermekek születési anyakönyvi kivonatának és lakcímkártyájának másolatát, illetve a szülő lakcímkártyájának a másolatát.

A támogatás összege egyszeri: 10.000 Ft

 

Óvodáztatási, iskolakezdési (általános és középiskolás) támogatás

A kérelmet az óvodai, általános iskolai és középiskolai nevelésben részt vevő gyermekek estében nyújthatják be. A kérelmek és a csatolandó dokumentumok benyújtásának határideje: 2021. november 15. A benyújtási határidő jogvesztő.

 

A támogatás iránti kérelmet 2. melléklet szerinti formanyomtatványon lehet benyújtani.

A kérelemhez iskolalátogatási igazolást/, óvodalátogatási igazolást kell benyújtani, valamint a gyermek lakcímkártyájának másolatát, illetve a szülő lakcímkártyájának a másolatát.

 

A támogatás összege gyermekenként egyszeri: 10.000 Ft.

Időskorúak támogatása

A kérelem benyújtása időpontjában a 70. életévüket betöltött időskorúak igényelhetik.

A kérelem legkésőbb 2021. november 15. napjáig adható be, a benyújtási határidő jogvesztő.

A támogatás iránti kérelmet 3. melléklet szerinti formanyomtatványon lehet benyújtani.

A támogatás összege kérelmezőnként egyszeri: 10.000 Ft.

 

A kérelmeket Lőrinci Polgármesteri Hivatal Önkormányzati Osztályára kell benyújtani személyesen, postai úton vagy Ügyfélkapun keresztül, elektronikus úton.

A támogatási formákhoz kapcsolódó kérelmek a mellékelt linkeken elérhetőek.

 

Renedelet az anyagi helyzettől független nem jövedelem alapú támogatásokról

 

Kérelem a születési támogatás megállapítására

 

Kérelem az óvodás, az általános iskolai, középiskolai gyermekek támogatására

 

Kérelem az időskorúak támogatására

 


Tájékoztatás


HIVATALI KÖZLEMÉNY

Tájékoztatjuk a Lőrinci lakosságot, hogy az elmúlt napokban a közösségi médiában Jánosi László nevű felhasználó részéről megjelent nyílt politikai provokációval szemben a Lőrinci Polgármesteri Hivatal az alábbi közleményt teszi közzé.

 

A Lőrinci Polgármesteri Hivatal tájékoztatja a Tisztelt Lakosságot, hogy Jánosi László valótlanul állította hivatkozott bejegyzésében, hogy olyan hírek terjednek Lőrinci Városában, hogy a Polgármesteri Hivatal az egyes önkormányzati képviselőkkel szimpátiájukat kifejező személyekről listát vezet és ennek alapján részesülnek szociális támogatásban. Lőrinci Városában nem terjed ilyen hír, pusztán az azt feltételezni kívánó Jánosi László felhasználó, aki évek óta nem rendezi az önkormányzattal szemben fennálló tartozásait, rosszindulatú és szándékú hamis vád benyomását kívánja tenni és terjeszteni az általa hivatkozott feltételezéssel a közvélemény félrevezetése érdekében.  A Lőrinci Polgármesteri Hivatal cáfolja, hogy bármelyik állampolgárról vezetne listát annak véleménye vagy szimpátiájának kifejezése alapján. A Lőrinci Polgármesteri Hivatal a szociális támogatások igénybevételének feltételeit kizárólag jogszabályi előírások alapján állapítja meg, még akkor is, ha a lakhatási támogatás havi 6.000-Ft összegének időarányos napi része egy adott naptári napra pusztán pár száz forint.      

 

Felhívjuk a Tisztelt Lakosság figyelmét, hogy a véleménynyilvánítás szabadságának az Alaptörvény IX. cikk (4) bekezdése alapján igazolható korlátja lehet a becsületvédelem, a jó hírnév és az állami intézményekbe vetett közbizalom védelme. A becsület csorbítására alkalmas valótlan tények állítása vagy híresztelése ezért a közügyeket érintő nyilatkozatok körében is a véleménynyilvánítás szabadságának korlátját jelenti. Ezért minden olyan személlyel szemben, aki a közvéleményt helyi közügyek kapcsán, valamint a Lőrinci Polgármesteri Hivatallal szembeni közbizalom megingatására, annak sérelmére alkalmas módon valótlanul tájékoztat, a jó hírnevét megsérti vagy becsületsértő módon hamis színben tünteti fel, a valós tényeket eltorzítja, hamis feltételezéseket terjeszt a Lőrinci Polgármesteri Hivatal megteszi a megfelelő jogi lépéseket.    

 

Lőrinci, 2021. szeptember 08.

                                                                                Lőrinci Polgármesteri Hivatal


Szelektív hulladékgyűjtés 4. negyedév


KÖZLEMÉNY

Tájékoztatjuk a Tisztelt Lőrinci lakosokat, hogy a mai napon, 10.00. órakor megtartott rendkívüli Képviselő-testületi üléssel kapcsolatban az alábbi közlemény kerül kiadásra, amely ülés, képviselői indítvány kezdeményezésére került összehívásra, Bera Péter képviselő Úr, Pálinkás Péter alpolgármester Úr és Tari Ottó tanácsnok Úr részéről.

Az Ady Endre utcai illegálisan elhelyezett hulladék elszállítására vonatkozó képviselői indítvány kapcsán, a Képviselő-testület a Polgármester Úr javaslatára, a döntést elnapolta.

A hiányos képviselői kezdeményezés és tájékoztatás alapján a javasolt hulladékelszállítás kapcsán, számos jogszabályi kérdést szükséges tisztázni, szakmai állásfoglalást kell értelmezni és megvizsgálnia a döntéshozóknak, annak érdekében, hogy a Képviselő-testület későbbiekben törvényes kereteken belül tudjon döntést hozni.

Amint a szükséges információk és hiányzó nyilatkozatok rendelkezésre állnak a Polgármesteri Hivatal részére, rendkívüli testületi ülés kerül ismételten megtartásra.

Tájékoztatjuk a tisztelt lakosságot, hogy a fentieken túl döntés született a pénzügyi-ügyrendi bizottság részéről, hogy a Polgármesteri Hivatal a Képviselő-testület szeptember havi ülésére dolgozzon ki népességmegtartó támogatásról szóló rendeletet. Amely rendelet értelmében, anyagi támogatásban részesülhetnek a Lőrinciben élő általános iskolás korú gyermekek, valamint megvizsgálásra kerül, a támogatottak körének bővítése az újszülöttek, az óvodás korú, a középiskolai tanulmányokat folytató diákok és a nyugdíjas korosztály.

 

Lőrinci, 2021.augusztus 27.

 

Lőrinci Polgármesteri Hivatal


Napelemes rendszer kialakítása

Lőrinci városban

PRAXISKÖZÖSSÉG LÉTREHOZÁSA A SELYPI MEDENCÉBEN

 

A Lőrinci Napsugár Óvoda és Bölcsőde

Rákóczi utcai óvodai telephelyének

Infrastrukturális fejlesztése

Zöldelő városunk I.

Zöldelő városunk II.

Közösségi piac épület korszerűsítése,

fedett és nyitott piactér építése Lőrinciben

Szociális ellátó- és Gyermekjóléti Intézmény

energetikai korszerűsítése Lőrinciben

Lőrinci Városi Könyvtár és Művelődési Ház

Projektek

Ki olvas minket

Oldalainkat 14 vendég böngészi
mystat