Címlap Adatvédelmi tájékoztató

 

Neve: Lőrinci Városi Önkormányzat

Hivatal neve: Lőrinci Polgármesteri Hivatal

Hivatal rövidített neve:

székhelye: 3021 Lőrinci, Szabadság tér 26.

elérhetősége:e-mail: Ezt a címet a spamrobotok ellen védjük. Engedélyezze a Javascript használatát, hogy megtekinthesse.

weblap: www.lorinci.hu

telefon: 37-388155

vezetője: Víg Zoltán polgármester

Törzskönyvi azonosító: 729150

a továbbiakban: Hivatal, Adatkezelő

 

 

Az adatkezelési szabályzat hatálya:

A jelen adatkezelési szabályzat kizárólag a Lőrinci Város Önkormányzattal kapcsolatos adatkezelésre vonatkozik.

 

A Hivatal a feladatkörébe tartozó ügyekben elősegíti a lakosság pontos és hiteles tájékoztatását. Ennek érdekében a közérdekű és közérdekből nyilvános adatokat rendszeresen közzé-, illetve hozzáférhetővé teszi a fent megjelölt honlapokon.

Az Infotv. alapján kötelezően közzéteendő közérdekű adatokat a Hivatal az internetes honlapján, digitális formában, bárki számára, személyazonosítás nélkül, korlátozástól mentesen, kinyomtatható és részleteiben is adatvesztés és - torzulás nélkül kimásolható módon, a betekintés, a letöltés, a nyomtatás, a kimásolás és a hálózati adatátvitel szempontjából is díjmentesen teszi hozzáférhetővé.

A Hivatal aktuális adatai, a honlapon található közérdekű adatok menüpont alatt érhetőek el.

 

 1. Értelmező rendelkezések

Hivatal: jogi személy, amely – törvényben vagy az Európai Unió kötelező jogi aktusában meghatározott keretek között – önállóan vagy másokkal együtt az adat kezelésének célját meghatározza, az adatkezelésre (beleértve a felhasznált eszközt) vonatkozó döntéseket meghozza és végrehajtja, vagy az adatfeldolgozóval végrehajtatja (Infotv. 3. § (9));

Közös adatkezelő:az az adatkezelő, aki vagy amely – törvényben vagy az Európai Unió kötelező jogi aktusában meghatározott keretek között – az adatkezelés céljait és eszközeit egy vagy több másik adatkezelővel közösen határozza meg, az adatkezelésre (beleértve a felhasznált eszközt) vonatkozó döntéseket egy vagy több másik adatkezelővel közösen hozza meg és hajtja végre vagy hajtatja végre az adatfeldolgozóval (Infotv. 3. § (9a));

Adatkezelés:az alkalmazott eljárástól függetlenül a személyes adatokon végzett bármely művelet vagy a műveletek összessége, így például gyűjtése, felvétele, rögzítése, rendszerezése, tárolása, megváltoztatása, felhasználása, továbbítása, nyilvánosságra hozatala, összehangolása vagy összekapcsolása, zárolás a, törlése és megsemmisítése, valamint az adatok további felhasználásának megakadályozása. Adatkezelésnek számít a fénykép-, hang- vagy képfelvétel készítése, valamint a személy azonosítására alkalmas fizikai jellemzők (pl. ujj- vagy tenyérnyomat, DNS – minta, íriszkép) rögzítése is (Infotv. 3. § (10));

Adatfeldolgozás: az adatkezelő megbízásából vagy rendelkezése alapján eljáró adatfeldolgozó által végzett adatkezelési műveletek összessége(Infotv. 3. § (17));

Adattovábbítás: ha az adatot meghatározott harmadik személy számára hozzáférhetővé tétele (Infotv. 3. § (11));

Nyilvánosságra hozatal: az adat bárki számára történő hozzáférhetővé tétele (Infotv. 3. § (12));

Adatfeldolgozó: az a természetes vagy jogi személy, illetve jogi személyiséggel nem rendelkező szervezet, aki vagy amely – törvényben vagy az Európai Unió kötelező jogi aktusában meghatározott keretek között és feltételekkel – az adatkezelő megbízásából vagy rendelkezése alapján személyes adatokat kezel(Infotv. 3. § (18));

Adattörlés: az adatok felismerhetetlenné tétele oly módon, hogy a helyreállításuk többé nem lehetséges (Infotv. 3. § (13));

Ügyfél/Érintett: bármely információ alapján azonosított vagy azonosítható természetes személy (Infotv. 3. § (1));

Azonosítható természetes személy: az a természetes személy, aki közvetlen vagy közvetett módon, különösen valamely azonosító, például név, azonosító szám, helymeghatározó adat, online azonosító vagy a természetes személy fizikai, fiziológiai, genetikai, szellemi, gazdasági, kulturális vagy szociális azonosságára vonatkozó egy vagy több tényező alapján azonosítható

Személyes adat: az Ügyfélre vonatkozó bármely információ (Infotv. 3. § (1a, 2). A személyes adat az adatkezelés során mindaddig megőrzi e minőségét, amíg kapcsolata az Ügyféllel helyreállítható. Az Ügyféllel akkor helyreállítható a kapcsolat, ha az adatkezelő rendelkezik azokkal a technikai feltételekkel, amelyek a helyreállításhoz szükségesek (Infotv. 4. § (3)).

Hozzájárulásaz Ügyfél akaratának önkéntes, határozott és megfelelő tájékoztatáson alapuló egyértelmű kinyilvánítása, amellyel az Ügyfél nyilatkozat vagy az akaratát félreérthetetlenül kifejező más magatartás útján jelzi, hogy beleegyezését adja a rá vonatkozó személyes adatok kezeléséhez (Infotv. 3. § (7));

Közérdekű adat: az állami vagy helyi önkormányzati feladatot, valamint jogszabályban meghatározott egyéb közfeladatot ellátó szerv vagy személy kezelésében lévő és tevékenységére vonatkozó vagy közfeladatának ellátásával összefüggésben keletkezett, a személyes adat fogalma alá nem eső, bármilyen módon vagy formában rögzített információ vagy ismeret, függetlenül kezelésének módjától, önálló vagy gyűjteményes jellegétől, így különösen a hatáskörre, illetékességre, szervezeti felépítésre, szakmai tevékenységre, annak eredményességére is kiterjedő értékelésére, a birtokolt adatfajtákra és a működést szabályozó jogszabályokra, valamint a gazdálkodásra, a megkötött szerződésekre vonatkozó adat (Infotv. 3. § (5));

Közérdekből nyilvános adat:a közérdekű adat fogalma alá nem tartozó minden olyan adat, amelynek nyilvánosságra hozatalát, megismerhetőségét vagy hozzáférhetővé tételét törvény közérdekből elrendeli (Infotv. 3. § (6));

Felügyeleti hatóság:Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság (NAIH), mely közigazgatási eljárás keretében jár el a személyes adatok védelme, illetve Unión belüli szabad áramlásának biztosítása érdekében autonóm közhatalmi szervként.

Harmadik személy: olyan természetes vagy jogi személy, illetve jogi személyiséggel nem rendelkező szervezet, aki vagy amely nem azonos az Ügyféllel, az adatkezelővel, az adatfeldolgozóval vagy azokkal a személyekkel, akik az adatkezelő vagy adatfeldolgozó közvetlen irányítása alatt a személyes adatok kezelésére irányuló műveleteket végeznek (Infotv. 3. § (22))

 

Amennyiben a mindenkori hatályos adatvédelmi jogszabályok (jelen szabályzat megalkotásakor az Infotv. és GDPR) fogalommagyarázatai eltérnek jelen szabályzat fogalommagyarázataitól, akkor a jogszabályok által meghatározott fogalmak az irányadóak

 

Intézményi specifikáció

A Hivatalban történő adatkezelés szempontjából:

Adatkezelő és adattovábbító: jelen Hivatal, melynek nevében az alapító okiratban, illetve a szakmai alapdokumentumban megjelölt képviselője jár el.

Adatállomány: az Ügyfelek hatósági ügyeivel, az alkalmazottak jogviszonyával kapcsolatos, jogszabály által előírt módon és formában a Hivatal által kezelt, feldolgozott és tárolt, valamint továbbított személyes adat.

Adattovábbítás: ágazati jogszabályok alapján más szerveknek a kért adatállomány továbbítása.

Nyilvánosságra hozatal: egyes személyes adatoknak az ágazati jogszabályok alapján, a Hivatal kommunikációs felületein (faliújság, hirdetőtábla stb.), honlapján és más orgánumokon történő közlése.

Közös adatkezelő: Jelen esetben a Hivatalt, a szerveit és Társulásait kell érteni.

 

 1. Adatvédelem

Elvek, szabályok

Adatkezelés elvei, szabályai

Személyes adat kizárólag meghatározott célból, jog gyakorlása és kötelezettség teljesítése érdekében kezelhető. Az adatkezelésnek minden szakaszában meg kell felelnie az adatkezelés céljának, az adatok felvételének és kezelésének tisztességesnek és törvényesnek kell lennie.

 

Csak olyan személyes adat kezelhető, amely az adatkezelés céljának megvalósulásához elengedhetetlen, a cél elérésére alkalmas. A személyes adat csak a cél megvalósulásához szükséges mértékben és ideig kezelhető.

 

A személyes adat az adatkezelés során mindaddig megőrzi e minőségét, amíg kapcsolata az Ügyféllel helyreállítható. Az Ügyféllel akkor helyreállítható a kapcsolat, ha az adatkezelő rendelkezik azokkal a technikai feltételekkel, amelyek a helyreállításhoz szükségesek.

 

Az adatkezelés során biztosítani kell az adatok pontosságát, teljességét és - ha az adatkezelés céljára tekintettel szükséges - naprakészségét, valamint azt, hogy az Ügyfelet csak az adatkezelés céljához szükséges ideig lehessen azonosítani.

 

 1. Az adatkezeléssel kapcsolatos kérések, kérdések és panaszok benyújtásának módja:

Az adatkezeléssel kapcsolatos kéréseket, kérdéseket és panaszokat az Ügyfelek írásban juttathatják el az Hivatal jelen tájékoztató elején meghatározott címére.

 

 1. A személyes adatok kezelésének célja, az adatkezelés jogalapja, a kezelt személyes adatok köre:

A Hivatal kizárólag személyes adatokat csak és kizárólag a törvényben felhatalmazott és előírt adatokat kezeli.

 

 1. A személyes adatok tárolásának időtartama

A Hivatal a törvényben meghatározott ideig kezeli az Ügyfelek adatait.

 

 1. Adatok továbbítása

Adat harmadik országba nem kerül továbbításra. A Hivatal felügyeleti szerveinek, illetve a Hatóságoknak a szükséges mértékben, a mindenkor hatályos jogszabályoknak megfelelően kerülnek adatok továbbításra.

 

 1. Egyéb információ – ha van ilyen a weblapon

Az Adatkezelő oldalain szerepelhet olyan utalás, ugrópont (link) más által fenntartott oldalakra, ahol az Adatkezelőnek semmilyen befolyása nincs az Adatok kezelésével kapcsolatos gyakorlatra. Felhívjuk a felhasználók figyelmét, hogy ha ilyen ugrópontokra kattintanak, más oldalaira kerülnek át. Ezen oldalak nem állnak és nem is állhatnak az Adatkezelő ellenőrzése alatt, ezért ezen oldalak adatközléséért, valamint személyiségi jogokkal kapcsolatos eljárásáért az Adatkezelő semmiféle felelősséget nem vállal. Ilyen esetekben olvassák el az oldalak nyilatkozatát a személyes adatok védelmével kapcsolatban.

 

 1.  

 

 1. A felügyeleti hatósághoz címzett panasz benyújtásának joga

Amennyiben az Ügyfél úgy ítéli meg, hogy a Hivatal személyes adatainak kezelése során megsérti az EU 2016/679 rendeletének előírásait, jogosult panaszt benyújtani az adatvédelmi hatóságnál. A magyar adatvédelmi hatóság ügyfélszolgálatának elérhetősége: https://naih.hu/uegyfelszolgalat,--kapcsolat.html.

 

A Hivatal tájékoztatja Ügyfeleit, hogy az általa kezelt személyes adatok alapján nem történik automatizált döntéshozatal, és a személyes adatokat nem használja fel profilalkotáshoz.

 

Felhasználat releváns jogszabályok:

 • 2011. évi CXII. törvény az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról (a továbbiakban: Infotv.);
 • 2013. évi V. törvény a Polgári Törvénykönyvről (a továbbiakban: Ptk.);
 • 2012. évi C. törvény a Büntető Törvénykönyvről (a továbbiakban: Btk.);
 • 2016/679/EU Rendelet (2016. április 27.) a természetes személyeknek a személyes adatok kezelése tekintetében történő védelméről és az ilyen adatok szabad áramlásáról, valamint a 95/46/EK Rendelet hatályon kívül helyezéséről (a továbbiakban: GDPR);
  • a számvitelről szóló 2000. évi C. törvény (a továbbiakban: Számviteli tv.);
  • a társadalombiztosítás ellátásaira és a magánnyugdíjra jogosultakról, valamint e szolgáltatások fedezetéről szóló 1997. évi LXXX. törvény (a továbbiakban: Tbj.);
  • Tbj. végrehajtására kiadott 195/1997. (XI. 5.) Korm. rendelet;
  • a személyes adatok védelméről és a közérdekű adatok nyilvánosságáról szóló 1992. évi LXIII. törvény;
  • a gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló 1997. évi XXXI. törvény (a továbbiakban: Gytv.);
  • a személy- és vagyonvédelmi, valamint a magánnyomozói tevékenység szabályairól szóló 2005. évi CXXXIII. törvény (a továbbiakban: Szvtv.),
  • az elektronikus hírközlésről szóló 2003. évi C. törvény;
  • a köziratokról, a közlevéltárakról és a magánlevéltári anyag védelméről szóló 1995. évi LXVI. törvény;
  • a közfeladatot ellátó szervek iratkezelésének általános követelményeiről szóló 335/2005. (XII 29.) korm. rendelet;
  • adózás rendjéről szóló 2017. évi CL. törvény;
  • az általános közigazgatási rendtartásról szóló 2016. évi CL. törvény (a továbbiakban: Ákr.);
  • a polgárok személyi adatainak és lakcímének nyilvántartásáról szóló 1992. évi LXVI. törvény;
  • a szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló 1993. évi III. törvény;
  • az elektronikus ügyintézés és bizalmi szolgáltatások általános szabályairól szóló 2015. évi CCXXII. törvény (a továbbiakban: Etv.);
  • a Hivatal SzMSz-e;

Napelemes rendszer kialakítása

Lőrinci városban

PRAXISKÖZÖSSÉG LÉTREHOZÁSA A SELYPI MEDENCÉBEN

 

HELYI IDENTITÁS ÉS KOHÉZIÓ ERŐSÍTÉSE

A Lőrinci Napsugár Óvoda és Bölcsőde

Rákóczi utcai óvodai telephelyének

Infrastrukturális fejlesztése

Zöldelő városunk I.

Zöldelő városunk II.

Közösségi piac épület korszerűsítése,

fedett és nyitott piactér építése Lőrinciben

Szociális ellátó- és Gyermekjóléti Intézmény

energetikai korszerűsítése Lőrinciben

Lőrinci Városi Könyvtár és Művelődési Ház

Projektek

Ki olvas minket

Oldalainkat 36 vendég böngészi
mystat