Címlap Hírek PÁLYÁZATI KIÍRÁS

PÁLYÁZATI KIÍRÁS

PÁLYÁZATI KIÍRÁS CIVIL SZERVEZETEK

2017. évi támogatására

 

Lőrinci Város Önkormányzatának Képviselő-testülete pályázatot hirdet az Önkormányzat költségvetésében civil szervezetek számára elkülönített keret terhére.

 

Támogatási cél:

Pályázat alapján a civil szervezetek részére támogatás nyújtható

a.)    működési kiadásaik finanszírozásához,

b.)    a szervezet által szervezett rendezvények, programok megvalósításához,

c.)    a szervezet által benyújtott pályázatok önrészének biztosításához,

d.)   hazai és nemzetközi kapcsolataik ápolásával, működtetésével kapcsolatos kiadások fedezéséhez.

 

Pályázatot nyújthat be:

 

Lőrinci Város közigazgatási területén működő, az egyesülési jogról, a közhasznú jogállásról, valamint a civil szervezetek működéséről és támogatásáról szóló 2011. évi CLXXV. törvény (továbbiakban: Ectv.) alapján Magyarországon nyilvántartásba vett civil szervezet, civil társaság.

A pályázat benyújtásának módja:

 

A pályázatot Lőrinci Város Önkormányzatának 26/2014. (XII. 18.) önkormányzati rendelet 1. számú melléklete szerinti pályázati adatlapon, a pályázati felhívásban megjelölt mellékletekkel együtt kell benyújtani Lőrinci Város Polgármesteréhez címezve az átvételt igazoltatva személyesen, vagy ajánlott postai küldeményként.

A pályázati adatlap beszerezhető a Polgármesteri Hivatalban, valamint letölthető a www.lorinci.hu internetes honlapról.

 

Kötelező mellékletek:

a)      a civil szervezetek törvényszéki (Megyei Bíróság) nyilvántartásba vételéről szóló okirat száma;

b)      a civil szervezet hatályos alapszabálya, vagy működési egyéb alapdokumentumának a szervezet vezetője által hitelesített másolat;

c)      nyilatkozat a közpénzekből nyújtott támogatások átláthatóságáról szóló 2007. évi CLXXXI. törvény szerinti összeférhetetlenség, illetve érintettség fennállásáról, vagy hiányáról;

d)     közzétételi kérelem a c) pont szerinti érintettség fennállása esetén;

e)      nyilatkozat arról, hogy a civil szervezetnek esedékessé vált és meg nem fizetett köztartozása nincs;

f)       nyilatkozat arról, hogy a megszüntetésére irányadó jogszabályban meghatározott eljárás ellene nincs folyamatban;

g)      nyilatkozat arról, hogy megfelel a rendezett munkaügyi kapcsolatok követelményeinek;

h)      A szervezet tárgyévi költségvetését csatolni kell;

i)        A pályázati adatlapon kötelező mellékletként előírt igazolást a mérlegbeszámoló bírósági letétbe helyezéséről a pályázat benyújtását megelőző évre vonatkozóan kell dokumentálni. Amennyiben ez a pályázat benyújtására meghatározott határidőig nem áll rendelkezésre, a pályázó köteles 2017. május 31-ig pótlólag becsatolni, mely a támogatási szerződésben a támogatási összeg folyósítási feltételeként kerül meghatározásra.

 

A pályázat benyújtásának határideje:

2017. év március 31. nap

 

A pályázat elbírálása:

 

A benyújtott pályázatokat a Pénzügyi, Ügyrendi Bizottság véleményezi, a támogatás odaítéléséről a képviselő-testület dönt a pályázat benyújtási határidejét követő soros ülésen.

A pályázat eredményéről – a döntést követő 15 napon belül – a pályázók írásban értesítést kapnak. Amennyiben a pályázó támogatásban részesülhet, a döntéssel egyidejűleg tájékoztatást kap a támogatási szerződés megkötésének tervezett időpontjáról.

 

A pályázati támogatás igénybevétele:

 

A támogatásban részesített szervezettel az Önkormányzat támogatási szerződést köt. A támogatási szerződés tartalmi elemeit a 26/2014. (XII. 18.) önkormányzati rendelet 2. számú melléklete rögzíti.

A támogatási szerződés megkötését követően a támogatás kedvezményezettjének neve, a támogatás összege és a támogatási cél Lőrinci Város hivatalos internetes honlapján közzétételre kerül a támogatási szerződés aláírását követő 15 napon belül.

 

A pályázattal kapcsolatban konzultációs lehetőséget a jegyző biztosít ügyfélfogadási időben személyesen, vagy az 37/388-155-es telefonszámon.

 

A pályázati támogatás felhasználásának, elszámolásának rendje:

 

A támogatás kifizetésére, elszámolására a támogatási szerződésben meghatározottak az irányadók.

A támogatott szervezet a támogatás felhasználásáról számadást köteles adni a támogatási szerződésben megjelölt határidőig és módon. A számadást Lőrinci Polgármesteri Hivatalon keresztül Lőrinci Város Önkormányzata Képviselő-testületének Pénzügyi, Ügyrendi Bizottságához kell benyújtani, amely a számadást a jogszabályi előírások alapján ellenőrzi. Az ellenőrzés eredményéről a támogatott szervezet írásban értesítést kap.

 

                                                                                             

Lőrinci Város Önkormányzatának

                                                                                                    Képviselő-testülete

 

Záradék:

Jóváhagyta Lőrinci Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a 13/2017. (II.15.) önkormányzati határozatával.

 

Lőrinci, 2017. 02.15.

 

Vig Zoltán                                                                               Schottner Norbert

polgármester                                                                                     jegyző


Napelemes rendszer kialakítása

Lőrinci városban

Lőrinci Városi Könyvtár

Projektek

Ki olvas minket

Oldalainkat 22 vendég böngészi
mystat