Címlap Hírek Tájékoztató támogatási formákról

Tájékoztató támogatási formákról

Tájékoztató

a hátrányos helyzetű, halmozottan hátrányos helyzetű gyermekek, tanulók

támogatási formáiról

 

 

 

Lőrinci Város Önkormányzata 2009 decemberében fogadta el a Közoktatási Esélyegyenlőségi Intézkedési Tervet, melynek célja, hogy biztosítsa a településen a szegregációmentesség és az egyenlő bánásmód elvének teljes körű érvényesülését. Az Önkormányzat a program keretében vállalta: mindent megtesz azért, hogy közoktatási feladatainak ellátása magas színvonalon valósuljon meg, minden 3 – 18 éves gyermek, tanuló számára biztosított legyen a megfelelő fejlődés esélyét nyújtó nevelés – oktatás.

Céljaink megvalósítása érdekében a következő rövid összefoglalóval kívánjuk tájékoztatni Lőrinci város lakosait azokról a támogatási formákról, amelyek a hátrányos helyzetű, illetve halmozottan hátrányos helyzetű gyermekek, tanulók számára nyújtanak segítséget.

 

- Hátrányos helyzetű gyermek, tanuló: az, akinek családi körülményei, szociális helyzete miatt rendszeres gyermekvédelmi kedvezményre való jogosultságát a jegyző megállapította;

 

- E csoporton belül halmozottan hátrányos helyzetű az a gyermek, az a tanuló, akinek a törvényes felügyeletét ellátó szülője - óvodás gyermek esetén a gyermek három éves korában, tanuló esetében a tankötelezettség beállásának időpontjában - legfeljebb az iskola nyolcadik évfolyamán folytatott tanulmányait fejezte be sikeresen;

Halmozottan hátrányos helyzetű az a gyermek, az a tanuló is, akit tartós nevelésbe vettek.

(A közoktatásról szóló 1993. évi LXXIX. tv. 121. § (1) bekezdés 14. pontja)

 

- A halmozottan hátrányos helyzet megállapításához nyilatkozatot ad a szülő, melyet a Polgármesteri Hivatalban kell benyújtani. A nyilatkozattétel önkéntes.

A jegyző a halmozottan hátrányos helyzetről hatósági bizonyítványt állít ki, és a szülő kérésére a hatósági bizonyítvány egy példányának megküldésével értesíti a gyermek oktatási intézményét is.

Ha a szülő nem kéri, hogy a jegyző tájékoztassa az oktatási intézményt, akkor a hatósági bizonyítványt neki kell benyújtani az óvodába, iskolába és a kollégiumba. Így szerez tudomást az intézmény vezetője a gyermek besorolásáról, s arról, hogy ő milyen kedvezményekre, támogatásokra jogosult.

 

A hatályos jogszabályok a hátrányos helyzetű és halmozottan hátrányos helyzetű gyermekek, tanulók részére sajátos támogatási formákat biztosítanak.

A halmozottan hátrányos helyzetű gyermekek a rendszeres gyermekvédelmi kedvezmény  alapján járó ellátásokon felül további kedvezmények, támogatások, segítő pályázatok igénybevételére válnak jogosulttá.

 

 

 

 

Hátrányos helyzetű (HH) gyermekek, tanulók támogatási formái:

1.        Étkeztetés: Bölcsődében, óvodában és a nappali rendszerű oktatás 1-7. évfolyamán rendszeres gyermekvédelmi kedvezményben részesülő gyermekeknek az étkezés ingyenes.

2.        Tankönyvellátás: Az iskolai tankönyvrendelkezésnek biztosítania kell, hogy a tankönyvek ingyenesen álljanak rendelkezésére a rendszeres gyermekvédelmi kedvezményben részesülő tanulóknak. Az ingyenesség biztosítása többféleképpen történhet, ezért javasoljuk, hogy az érintett iskola e kérdésre vonatkozó eljárását ismerjék meg.

3.        Oktatás: A nevelési-oktatási intézmény gondoskodik a hátrányos helyzetű tanulók felzárkóztatásáról.

4.        Művészetoktatás: A hátrányos helyzetű gyermekek az alapfokú művészetoktatásban térítési díjat nem fizetnek.

5.        Kollégiumi ellátás: A kollégium pedagógiai programjában határozza meg a hátrányos helyzetű tanulóknak szervezett felzárkóztató, tehetséggondozó, társadalmi beilleszkedést segítő foglalkozások tervét.

A halmozottan hátrányos helyzetű (HHH) gyermekek, tanulók támogatási formái:

6.        Kötelező óvodai felvétel: A kötelező felvételt biztosító óvoda nem tagadhatja meg a halmozottan hátrányos helyzetű gyermek felvételét, ha az a harmadik életévét betöltötte.

7.        Óvodáztatási támogatás:(Gyvt. 20/C. §paragrafusa alapján)aki a három-, illetve négyéves gyermekét beíratta az óvodába, továbbá gondoskodik gyermeke rendszeres óvodába járatásáról pénzbeli támogatást kap évente két alkalommal.

8.        Iskolaválasztás: A körzetes általános iskola feladatainak ellátása keretében a felvételi kérelmek teljesítésénél előnyben részesíti a halmozottan hátrányos helyzetű gyermeket/tanulót. Arról, hogy gyermekének melyik a körzetes iskolája, a Polgármesteri Hivatal ad felvilágosítást. Ha a településen belül másik iskolába akarja vinni gyermekét, akkor a felvételek elbírálásánál a halmozottan hátrányos helyzetű előnyben részesül, felvételét az iskola csak férőhely hiányában utasíthatja el.

9.        Oktatás: Minden esetben ingyenes a halmozottan hátrányos helyzetű tanuló részére az oktatásban való részvétel és a kollégiumi ellátás, beleértve az első alapfokú művészetoktatásban való részvételt is.

10.    Útravaló ösztöndíjprogram: Az ösztöndíj pályázat útján nyerhető el. A programba bekerülő diákok mentori segítséget kapnak tanulmányaik sikeres folytatásához, valamint mind a diák, mind a mentor havi ösztöndíjban részesül, illetve bizonyos sikerkritériumok elérése esetén a mentor tanár egyösszegű év végi juttatást kap. Az ösztöndíj program a következő alprogramokból áll:

-       Út a középiskolába: az általános iskola 7. és 8. osztályos tanulóinak;

-       Út az érettségihez: érettségit adó középiskolába járó tanulóknak;

-       Út a szakmához: szakképzésben résztvevő, hiányszakmát választó tanulóknak


A szociálisan hátrányos helyzetű fiatalok felsőfokú tanulmányait elősegítő program: 2005. év második felétől az Oktatás és Kulturális Minisztérium a HÖOK a Hallgatókért Alapítvánnyal együttműködésben működteti a Katapult Mentorprogramot, amely a halmozottan hátrányos helyzetű, érettségizett fiatalok továbbtanulási, illetve a későbbekben munkaerőpiacon történő elhelyezkedési esélyeit hivatott elősegíteni.

A felvételi eljárás során alapképzésre, egységes, osztatlan képzésre, felsőfokú szakképzésre, mesterképzésre történő jelentkezésnél előnyben részesítéssel többletpontok szerezhetők, ha

- hátrányos helyzetű felvételiző

- halmozottan hátrányos helyzetű felvételiző

Pályázati lehetőségek többek között az alábbi honlapokon kereshetők:

-       A Nemzeti Erőforrás Minisztérium honlapja: www.nefmi.gov.hu

-       A Wekerle Sándor Alapkezelő honlapja: www.wekerle.gov.hu

-       A SuliNova Közoktatás-fejlesztési és Pedagógus-továbbképzési Kht. Honlapja: www.sulinova.hu

-       A Tempus Közalapítvány honlapja: www.tka.hu

-       A Pályzatfigyelő újság honlapja: www.pafi.hu

 

 

Lőrinci, 2010. december 1.                                                      

 

                                                                                              Pammerné Gaál Ágnes sk.

                                                                                                             aljegyző

Napelemes rendszer kialakítása

Lőrinci városban

PRAXISKÖZÖSSÉG LÉTREHOZÁSA A SELYPI MEDENCÉBEN

 

HELYI IDENTITÁS ÉS KOHÉZIÓ ERŐSÍTÉSE

A Lőrinci Napsugár Óvoda és Bölcsőde

Rákóczi utcai óvodai telephelyének

Infrastrukturális fejlesztése

Zöldelő városunk I.

Zöldelő városunk II.

Közösségi piac épület korszerűsítése,

fedett és nyitott piactér építése Lőrinciben

Szociális ellátó- és Gyermekjóléti Intézmény

energetikai korszerűsítése Lőrinciben

Lőrinci Városi Könyvtár és Művelődési Ház

Projektek

Ki olvas minket

Oldalainkat 437 vendég böngészi
mystat